×

ကုမၸဏီကိုယ္ေရး အက်ဥ္း

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေတြးအျမင္

OZ House သည္ ကာစတန္မာ၏ က်န္းမာေရးကို ပထမေနရာတြင္ အေလးထားသည္။

OZ House သည္ လိုင္းေပၚ လိုင္းေအာက္ ေစ်းႏႈန္း တေျပးညီ ေရာင္းခ်သည္။

OZ House သည္ ကာစတန္မာအတြက္ ေပးရေသာ ေစ်းႏႈန္းထက္ တန္ေသာ ျမန္မာ့ အြန္လိုင္းစီးပြားေရး စင္ျမင့္ကို တည္ေဆာက္ရန္ အၿမဲႀကိဳးစားေနသည္။

OZ House သည္ မဲလ္ဘုန္း ရုံးခ်ဳပ္မွ ၾသစေၾတးလ်၌သာ ကုန္ပစၥည္းကို တိုက္ရိုက္ ဝယ္ယူသည္။

OZ House အဖြဲ႔သားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ကုန္ပစၥည္းကို ျမန္မာသို႔ တင္သြင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စားသံုးသူမ်ားလည္း အရည္အေသြး ျမင့္ေသာ လူေနမႈဘဝကို ခံစားႏိုင္ေစရန္ အၿမဲႀကိဳးစားသည္။

OZ House Value:
Be Healthy, Be Happy!