×

ကုမၸဏီကိုယ္ေရး အက်ဥ္း

OZ House Ecommerce Co.,Ltd. (myanmar) ၏ ရုံးခ်ဳပ္သည္ ၾသတေၾတးလ်ႏိုင္ငံ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရံုးမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုး ၾသစေၾတးလ်-ျမန္မာ နယ္ေက်ာ္ အြန္လိုင္းစီးပြားေရး ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ “OZ House” အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ လိုင္းေပၚ၊ လိုင္းေအာက္ ဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ၾသစေၾတးလ်၏ အေကာင္းစား ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္သည္။ မိခင္ႏွင့္ ရင္ေသြးငယ္သံုးပစၥည္း၊ က်န္းမာေရး အေထာက္အကူ ပစၥည္း၊ ေန႔စဥ္သံုး အလွကုန္ပစၥည္း၊ မုန္႔ပဲသေရစာ စသည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို အဓိက လုပ္ကိုင္သည္။ ကုန္ပစၥည္းသည္ ၁၀၀% အစစ္အမွန္ ျဖစ္ပါသည္။

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေတြးအျမင္

OZ House သည္ ကာစတန္မာ၏ က်န္းမာေရးကို ပထမေနရာတြင္ အေလးထားသည္။

OZ House သည္ လိုင္းေပၚ လိုင္းေအာက္ ေစ်းႏႈန္း တေျပးညီ ေရာင္းခ်သည္။

OZ House သည္ ကာစတန္မာအတြက္ ေပးရေသာ ေစ်းႏႈန္းထက္ တန္ေသာ ျမန္မာ့ အြန္လိုင္းစီးပြားေရး စင္ျမင့္ကို တည္ေဆာက္ရန္ အၿမဲႀကိဳးစားေနသည္။

OZ House သည္ မဲလ္ဘုန္း ရုံးခ်ဳပ္မွ ၾသစေၾတးလ်၌သာ ကုန္ပစၥည္းကို တိုက္ရိုက္ ဝယ္ယူသည္။

OZ House အဖြဲ႔သားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ကုန္ပစၥည္းကို ျမန္မာသို႔ တင္သြင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စားသံုးသူမ်ားလည္း အရည္အေသြး ျမင့္ေသာ လူေနမႈဘဝကို ခံစားႏိုင္ေစရန္ အၿမဲႀကိဳးစားသည္။

OZ House Value:
Be Healthy, Be Happy!